Omgevingsplan

Algemeen

In een omgevingsplan staat waar en wat u mag (laten) bouwen. En hoe u een gebouw of stuk grond mag gebruiken.

Omgevingsplan bekijken

In het omgevingsplan staat voor iedere plaats in Westerwolde wat u daar mag bouwen en hoe u de grond en gebouwen mag gebruiken. Hierdoor is bijvoorbeeld duidelijk waar woonhuizen en waar bedrijven mogen staan en of u een bepaald gebied mag gebruiken voor wonen, industrie of landbouw.

Het omgevingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kaart
  • Regels voor bebouwing en gebruik
  • Uitleg over wat wel en niet mag

U kunt het omgevingsplan bekijken op www.omgevingswet.overheid.nl.

De omgevingsplannen in procedure 

Karakteristieke panden Westerwolde

In oktober 2022 hebben wij alle eigenaren van beoogde karakteristieke panden per brief geïnformeerd over de aanwijzing van een karakteristiek pand en wat dit gaat betekenen. De aanwijzing van de karakteristieke panden wordt vastgelegd in een omgevingsplan.

Invloed op een omgevingsplan

Een omgevingsplan ontstaat na een vaste procedure. Door het indienen van een zienswijze of een beroepschrift kunt u hier invloed op hebben. Een zienswijze of beroepschrift is een reactie waarin u uw mening of bezwaar uitlegt.

  • Nadat wij uw zienswijze hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor de hoorcommissie. In deze commissie wordt alleen gehoord, niet gediscussieerd. Bijeenkomsten van de hoorcommissie zijn openbaar. In de hoorcommissie zitten leden van de gemeenteraad
  • Nadat wij uw beroepschrift (via de Rechtbank) hebben ontvangen volgt er een zitting. De rechter zal uiteindelijk uitspraak doen over het vastgestelde bestemmingsplan
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over hoe u invloed kunt hebben op een omgevingsplan. Ook in de bekendmaking leest u welke mogelijkheden u heeft om invloed uit te oefenen.