Privacyverklaring

De gemeente Westerwolde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om wettelijke taken uit te oefenen.

Hieronder leest u hoe wij dit doen. Raadpleeg voor meer informatie onze volledige

Verwerking persoonsgegevens

De gemeente Westerwolde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan het verstrekken van gegevens via een formulier op onze website, of telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Dit doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Denk hierbij aan een Wmo indicatie waarvoor bepaalde gezondheidsgegevens met de wettelijke grondslag (op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) noodzakelijk zijn te verwerken.

Doel

Persoonsgegevens worden door de gemeente Westerwolde altijd rechtmatig verwerkt, dus alleen wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gemeente Westerwolde bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of dan wettelijk geregeld is voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens delen met derden

De gemeente Westerwolde verstrekt uw gegevens niet aan derden of uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat dit wettelijke verplicht is.

Beveiliging persoonsgegevens

De gemeente Westerwolde neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U heeft (als betrokkene) rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten bestaan uit verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Hiervoor stuurt u een verzoek naar de Functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Cookies

De gemeente Westerwolde gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Vragen of klachten

Met vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of met vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u de Functionaris voor gegevensbescherming rechtstreeks benaderen. Dit kan via privacy@westerwolde.nl of via 0599 32 02 20. Ook kunt u een brief sturen naar, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. Informatie over ons beleid hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleidskader gemeente Westerwolde.