Privacyverklaring

De gemeente Westerwolde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om wettelijke taken uit te oefenen.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente?

De gemeente Westerwolde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan het verstrekken van gegevens via een formulier op onze website, of telefonisch. Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn o.a. uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer, maar ook zogenoemde bijzondere persoonsgegevens.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerkt de gemeente?

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Dit doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Denk hierbij aan een WMO indicatie waarvoor bepaalde gezondheidsgegevens met de wettelijke grondslag (op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) noodzakelijk zijn te verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld: gegevens over uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, uw politieke voorkeur, uw lidmaatschap van een vakbond, bepaalde medische gegevens, gegevens over uw strafrechtelijk verleden, genetische gegevens of biometrische gegevens (met het oog op de unieke identificatie van uw persoon), andere gegevens over uw gezondheid, of gegevens met betrekking tot uw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verzamelt de gemeente persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door de gemeente Westerwolde altijd rechtmatig verwerkt, dus alleen wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Deze grondslagen zijn:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (b.v. voor het verzenden van een nieuwsbrief)
 • De verwerking van uw gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de gemeente Westerwolde (b.v. als u een grondkavel van ons koopt)
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de gemeente heeft (b.v. bij een aanvraag die u doet voor het nemen van een besluit)
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen of die van een ander (b.v. als zich een crisissituatie voordoet)
 • En de verwerking in het kader van een publiekrechtelijk taak (b.v. het op halen van huisvuil)

Hoe lang bewaart de gemeente uw persoonsgegevens?

De gemeente Westerwolde bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of dan wettelijk geregeld is voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteert de gemeente Westerwolde per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Aanvragen tot het nemen van een besluit waar u een belang in heeft: de gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • Het aankopen van een grondkavel of het aangaan van een andere overeenkomst: wettelijke bewaartermijn
 • Verzenden nieuwsbrief: tot u aangeeft deze niet langer te willen ontvangen
 • Telefonisch contact: totdat uw vraag of klacht is afgehandeld

Deelt de gemeente uw persoonsgegevens met derden?

De gemeente Westerwolde verstrekt uw gegevens niet aan derden of uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat dit wettelijke verplicht is. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De gemeente Westerwolde blijft dan verantwoordelijk voor de juiste verwerking.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

De gemeente Westerwolde neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U heeft (als betrokkene) rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten bestaan uit verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. U kunt uw rechten ook online uitoefenen door gebruik te maken van een aantal modelbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is wel belangrijk dat u zich wettelijk kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of laten verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. De gemeente Westerwolde is onder bepaalde wettelijke gronden verplicht medewerking te verlenen aan uw rechten. U ontvangt dan een afwijzend besluit waartegen u op de gebruikelijke wijze bezwaar en beroep kunt aantekenen.

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente Westerwolde van u verwerkt in te zien
 • Recht op rectificatie (correctie): het recht om de persoonsgegevens die de gemeente Westerwolde van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de gemeente Westerwolde te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op het maken van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruikt de gemeente Westerwolde cookies op de website?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gemeente Westerwolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken.

Kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Indien u een klacht heeft over het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente Westerwolde dan kunt u deze indienen bij onze Functionaris voor gegevensbescherming. U dient bij uw klacht alle informatie te verstrekken die voor het behandelen van uw klacht van belang kan zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan kopieën van de gevoerde correspondentie. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw rechten op basis van de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geschonden zijn ten gevolge van een verwerking van uw persoonsgegevens die niet aan deze verordening voldoet, dan kunt u de rechter vragen daarover een uitspraak (voorziening in rechte) te doen. U heeft dit recht ongeacht of u ook nog gebruik maakt van andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep, zoals het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Let op: klachten die géén betrekking hebben op het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u in via de reguliere klachtenprocedure.

Hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming?

Met vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of met vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u de Functionaris voor gegevensbescherming rechtstreeks benaderen. U kunt dit doen via het e-mailadres privacy@westerwolde.nl of via (0599) 32 02 20. U kunt ook schrijven: Functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. Informatie over ons beleid hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleidskader gemeente Westerwolde.