Meldpunt Zorg Wmo en Jeugdwet

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn wettelijk verantwoordelijk voor het zorgen van kwalitatief goede en veilige zorg. Er zijn afspraken waar de zorg aan moet voldoen. Twijfelt u over de kwaliteit van een zorgaanbieder of denkt u dat er misbruik wordt gemaakt van zorggeld? Meld dat bij ons. 

Ondersteuning via Wmo en Jeugdwet

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners. Dat doen we op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit gebeurt in de vorm van Zorg in Natura en via een PGB. 

Wij zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen. Zo kunt u de juiste ondersteuning krijgen. Gaat er toch iets mis? Dan zoeken we samen passende maatregelen om te situatie te veranderen.

Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 

De gemeente Westerwolde houdt toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de voorzieningen die via de Wmo en de Jeugdwet worden geboden. Dit zijn de voorzieningen via Zorg in Natura door aanbieders waarmee wij een overeenkomst  hebben afgesloten. En dit geldt ook voor aanbieders van een PGB. We zien toe of de voorziening voldoet aan de eisen.

Toetsingskaders

De toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd zijn de basis van het toezicht. Deze kaders zijn samen opgesteld met de buurtgemeentes in Oost-Groningen. 

Meldingsplicht zorgaanbieder

Bij een calamiteit of geweldsincident heeft u als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om dit te melden bij de gemeente Groningen.