Meldpunt kwaliteit zorg Wmo en Jeugdwet

Algemeen

Twijfelt u over de kwaliteit van een zorgaanbieder? Of denkt u dat iemand niet de zorg krijgt die afgesproken is? Of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van zorg of vermoed u misbruik van zorggeld? Meld het dan bij ons. 

Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 

Wij houden toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de voorzieningen die via de Wmo en de Jeugdwet worden geboden. Dit zijn de voorzieningen via Zorg in Natura door aanbieders waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten. En dit geldt ook voor aanbieders van een PGB. We zien toe of de voorziening voldoet aan de eisen.

Samen zorgen we dat iedereen mee kan doen

Zo kunt u de juiste ondersteuning krijgen. Gaat er toch iets mis? Dan zoeken we samen passende maatregelen om te situatie te veranderen.

Toetsingskaders

De toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd zijn de basis van het toezicht. Deze kaders zijn samen opgesteld met de buurtgemeentes in Oost-Groningen. 

Meldingsplicht zorgaanbieder

Bij een calamiteit of geweldsincident heeft u als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om dit te melden bij de gemeente Groningen.

Animatie over zorgfraude voor gemeenten