Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. In sommige gevallen kunt u buiten de vakanties om extra verlof aanvragen voor uw kind. Verlof vraagt u 2 maanden van tevoren aan bij de directeur van de school. Hiervoor maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Dit formulier is op alle scholen verkrijgbaar.

Leerplichtwet en de kwalificatieplicht

Uw kind mag vanaf de dag waarop het 4 jaar wordt naar school, maar is volledig leerplichtig vanaf 5 jaar. De leerplicht geldt voor alle jongeren tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar zijn geworden. De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en de kansen van de jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar onderwijs moeten volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat er een startkwalificatie is gehaald. Of duurt totdat de jongere 18 jaar wordt.

Reden voor extra verlof

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven. Toch kunnen er belangrijke redenen zijn waarom u extra verlof wilt aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • Familiegebeurtenis (zoals een huwelijk of begrafenis)
 • Verhuizing
 • Vakantie
 • Ziekte
 • Religieuze verplichting

Vrijstelling

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk:

 • Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar
 • Vrijstelling van inschrijving op een school
 • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Wilt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen, bel dan met de leerplichtambtenaar: 0599 32 02 20. Hij stuurt u een formulier toe.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar let erop dat iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet:

 • Controleert bij verzuim
 • Bemiddelt bij problemen tussen leerlingen, ouders en scholen
 • Werkt mee aan het (her) plaatsen van (dreigende) uitvallers
 • Maakt bij herhaaldelijk verzuim een proces-verbaal op

Meer informatie

Meer informatie over de leerplicht kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.