Leerplicht

Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht naar school. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Bij een belangrijke gebeurtenis kunt u soms buiten de vakanties extra vrij vragen. Vraag dit 2 maanden vooraf aan bij de school.

Leerplicht

Vanaf 4 jaar mag een kind naar school. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Dit geldt tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden.

Kwalificatieplicht

De leerplicht gaat over in kwalificatieplicht. Jongeren van 16 of 17 jaar zijn kwalificatieplichtig. Ze mogen alleen van school als ze een mbo-diploma 2 of hoger hebben, of een havo- of vwo-diploma. Dit noemen we een startkwalificatie. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat er een startkwalificatie is gehaald. Of tot de jongere 18 jaar wordt.

Reden voor extra verlof

Buiten de schoolvakanties mag een leerling niet van school wegblijven. Soms kan er een belangrijke reden zijn waarom u extra vrij wilt aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • Familiegebeurtenis (zoals een huwelijk of begrafenis)
 • Verhuizing
 • Vakantie
 • Ziekte
 • Religieuze verplichting

Vrijstelling

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstelling:

 • Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar
 • Vrijstelling van inschrijving op een school
 • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Wilt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen, bel dan met de leerplichtambtenaar: 0599 32 02 20. Hij stuurt u een formulier toe.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar let erop dat iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet:

 • Controleert of leerlingen en ouders zich houden aan de leerplichtwet
 • Bemiddelt bij problemen tussen leerlingen, ouders en scholen
 • Zoekt samen met school, ouders en leerling op zoek naar een oplossing
 • Maakt een proces-verbaal op als een leerling spijbelt of niet staat ingeschreven op een school

Meer informatie

Meer informatie over de leerplicht kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.