Collegebesluiten

Besluiten van het college

Besluitenlijst van 20 augustus 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Ruimte Beantwoording schriftelijke vragen Ecologisch Alternatief
 
Het college besluit:
De beantwoording van de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief naar de gemeenteraad te sturen
Ruimte Beantwoording schriftelijke vragen recreatieprojecten in behandeling
 
Het college besluit:
De beantwoording van de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over de recreatieprojecten in behandeling naar de gemeenteraad te sturen
Ruimte Beantwoording schriftelijke vragen Ecologisch Alternatief  Het college besluit:
De bijgevoegde beantwoording op de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over het aangaan van een koopovereenkomst met Kruizinga, W. en Hut, R. betreffende de verkoop van een perceel aan de Heembadweg 17 (Moekesgat) te Ter Apel naar de gemeenteraad te zenden

 

Besluitenlijst van 13 augustus 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Dienstverlening Aanwijzingsbesluit toezichthouders
 

Het college besluit:
De medewerkers toezicht en handhaving via het bijgevoegde aanwijzingsbesluit aan te wijzen als toezichthouders:

  • Algemene Plaatselijke Verordening;
  • Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
  • Afvalstoffenverordening;
  • Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen;
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Besluitenlijst van 2 augustus 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Dienstverlening Normen- en toetsingskader 2022-2023
 
Het college besluit:
De raad een voorstel te doen tot het definitief vaststellen van het normen- en toetsingskader voor 2022 en voorlopig vaststellen van het normen- en toetsingskader voor 2023
Ruimte Asfaltonderhoud Westerwolde 2022
 
Het college besluit:
Opdracht te verstrekken aan KWS Infra Leek voor het Onderhoud Asfaltverharding 2022
Ruimte Onderhoud schouwsloten 2022
 
Het college besluit:
Een overeenkomst af te sluiten met De Roo Drenthe BV voor het onderhoud schouwsloten 2022
Ruimte Onttrekking openbaar verkeer weggedeelte parkeerplaats hoek Stationsstraat/ Oude Weg Ter Apel en verbindingspad Stationsstraat – RSG.
 
 Het college besluit:
1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met een onttrekking aan het openbaar verkeer (art. 9 Wegenwet) van het op bijgevoegde tekening aangegeven gedeelte van de parkeerplaats op de hoek Stationsstraat/ Oude Weg te Ter Apel (kadestraal bekend met nummer VWD02I4973)
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met een onttrekking aan het openbaar verkeer (art. 9 Wegenwet) van op bijgevoegde tekening aangegeven verbindingspad tussen de RSG Ter Apel en de Stationsstraat (kadastraal bekend met nummer VWD02I4973)
3. De raad voor te stellen de onttrekking aan het openbaar verkeer op de gebruikelijke manier bekend te maken in de Ter Apeler Courant, Streekblad en het Digitaal Gemeenteblad om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen hierop bekend te maken
4. De raad voor te stellen de onttrekking aan het openbaar verkeer als definitief te verklaren op het moment dat hierop geen zienswijzen zijn ingediend.
5. De onttrekking aan het openbaar verkeer te melden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (art. 9.2 Wegenwet) en te verwerken op de gemeentelijke wegenlegger op het moment dat hierop geen zienswijzen zijn ingediend
Samenleving Risicobeheersplan SWW
 
Het college besluit:
1. Goedkeuring te verlenen aan het Risicobeheersplan van SWW;
2. SWW hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen
Ruimte Opdracht Fuhler wegenbouw Elementenverharding 2022 Het college besluit het voorstel aan te houden in afwachting van ander advies
Ruimte Ontwerp – Hoofdlijnen Dienstregeling 2023 OV Bureau Het college besluit gelet op de gevolgen voor de dorpen Veele en Wedde van de voorgestelde aanpassingen op lijn 14 een zienswijze in te dienen op het Ontwerp – Hoofdlijnen Dienstregeling 2023 van het OV Bureau Groningen - Drenthe
  Verzoek bouw woning Veele / aanpassing Woonvisie
Z/21/134816/DB.22-2127
Het college besluit:
1. De brief van Gedeputeerde Staten van Groningen van 6 juli 2021 ter kennis van de raad te brengen.
2. De raad voor te stellen het verzoek om aanpassing van de gemeentelijke woonvisie af te wijzen
Ruimte Boermarke fase 2 – woningbouwopties Het college besluit het voorstel aan te houden in afwachting van ander advies

 

Besluitenlijst van 26 juli 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Dienstverlening Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening en afvalstoffenverordening Veiligheidszorg Drenthe
 
Het college besluit:
De medewerkers van Veiligheidszorg Drenthe die hiervoor bevoegd zijn aan te wijzen als toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening en afvalstoffenverordening via het bijgevoegde aanwijzingsbesluit.
Ruimte Raadsmemo archeologie Dijkwal 1 en 2
 
Het college besluit:
In te stemmen met bijgevoegde raadsmemo en deze aan de gemeenteraad aan te bieden.
Ruimte Onttrekking aan het openbaar wegverkeer weggedeelte Zwattenwal Ter Apel
 
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met bijgevoegd verzoek van projectontwikkelaar Schoonderbeek BV tot onttrekking aan het openbaar wegverkeer (art. 11 Wegenwet) van op bijgevoegde tekening aangegeven weggedeelte van de Zwattenwal te Ter Apel (kadastraal bekend met nummer VWD02U0989)
2. De raad voor te stellen de onttrekking aan het openbaar wegverkeer op de gebruikelijke manier bekend te maken in de Ter Apeler Courant, Streekblad en het Digitaal Gemeenteblad om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen hierop bekend te maken
3. De raad voor te stellen de onttrekking aan het openbaar wegverkeer als definitief te verklaren op het moment dat hierop geen zienswijzen zijn ingediend.
4. De onttrekking aan het openbaar wegverkeer te melden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (art. 9.2 Wegenwet), te verwerken in de gemeentelijke Wegenlegger en mede te delen aan projectontwikkelaar Schoonderbeek BV op het moment dat er hierop geen zienswijzen zijn ingediend
Ruimte

Herziening bebouwde komgrenzen 

Wegenverkeerswet
 

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met bijgevoegde herziene komgrenzen volgens de Wegenverkeerswet 1994.

2. De raad voor te stellen het besluit volgens de Algemene Wet Bestuursrecht voor beroep en bezwaar op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen
3. De kosten van aanpassing van de komgrenzen, bij een positief besluit van de raad, te dekken uit de begrotingspost Bebording.

Besluitenlijst van 19 juli 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Ruimte Garantieprijs voor inzameling van oud papier door verenigingen  Het college besluit:
De vergoeding voor het inzamelen van oud papier door verenigingen als volgt te berekenen:
- Garantieprijs van € 30,- per ton plus de marktprijs minus € 70,- per ton, indien de vereniging dit zelf naar de verwerker brengt.
- Garantieprijs van € 30,- per ton plus 50 % van de hogere marktprijs boven de € 70,- per ton indien de vereniging het papier aan huis inzamelt.
- Garantieprijs va € 30,- per ton plus 25 % van de hogere marktprijs boven de € 70,- per ton indien de vereniging het papier met een verzamelcontainer inzamelen.
Samenleving Functionaris Jeugdhulp-Onderwijs
 
Het college besluit:
1. Een functionaris Jeugdhulp-Onderwijs (0,8 fte) in te zetten op de scholen in Westerwolde gedurende het schooljaar 2022-2023.
2. De kosten ad € 56.966,40 ten laste te brengen van de middelen Regiodeal schoolcontactpersoon en de reserve RMC.
Dienstverlening Bestuurders Afeer en Wedeka
 
Het college besluit:
1. Het besluit d.d. 28 juni 2022 nummer 2. in te trekken voor zover het betreft de aanwijzing in de besturen van Afeer en Wedeka;
2. Te benoemen in het bestuur van Wedeka wethouder Luth in het DB en AB, wethouder Van der Goot in het AB, wethouder Ebbers als vervanger in het AB;
3. Te benoemen in het bestuur van Afeer wethouder Luth in het DB en AB, wethouder Van der Goot in het AB, wethouder Ebbers als vervanger in het AB;

 

Besluitenlijst van 12 juli 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Ruimte Woningbouwontwikkeling Schoolstraat 8 Vlagtwedde Het college besluit:
1. In principe en onder voorwaarden medewerking toe te zeggen aan het verkennen van de mogelijke invulling van het perceel Schoolstraat 8 in Vlagtwedde met de kanttekening uitwerking van nadere verkenning terugkomt in het college;
2. De initiatiefnemer te informeren door middel van bijgevoegde antwoordbrief.
3. Besluit op termijn openbaar na inlichten initiatiefnemer. Geen actieve persinformatie.
Besluitenlijst van 5 juli 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Ruimte Aanwijzing toezichthouder Wabo
 
Het college besluit de heer J. Glatz aan te wijzen als toezichthouder Wabo.
Ruimte Opdrachtverstrekking baggeren Stobbenkanaaltje Bourtange
 
Het college besluit:
Opdracht te verstrekken aan R. Brondijk b.v. te Sappemeer voor het baggeren van het stobbenkanaaltje te Bourtange volgens offerte d.d. 5-4-2022 voor een bedrag van € 147.082,80.
Samenleving Continueren inzet orthopedagoog Cedin
 
Het college besluit:
1. De inzet van de orthopedagoog te continueren in het schooljaar 2022/2023 door gemotiveerd af te wijken van het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid;
2. De ontvangen offerte te ondertekenen en
3. De kosten te dekken uit: Openbaar basisonderwijs, ABB - grootboeknummer 62410000.
Dienstverlening Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Ter Apel
 
Het college besluit:
Op basis van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening de bebouwde kom van Ter Apel aan te wijzen als gebied waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

Besluitenlijst van 28 juni 2022
Afdeling Onderwerp Beslissing
Secretariaat Constitutionele vergadering
 
Het college besluit:
1. Het reglement van orde vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage (2a)
2. De portefeuilleverdeling en de vervanging vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage (2b1 en 2b2)
3. De vertegenwoordiging in de besturen vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage (2c)
Samenleving Kwartaalrapportage  Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q1 2022 van Afeer.
2. De kwartaalrapportage met bijbehorend Memo naar de raad te sturen.
Samenleving Coronacompliment maatschappelijke organisaties 2022
 
Het college besluit:
1. De “Beleidsregel coronacompliment maatschappelijke organisaties 2022” vaststellen.
2. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties, mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden, een waardering voor de inzet van vrijwilligers tijdens de corona-periode van € 1.000,- per organisatie doen toekomen.
3. Deze vergoeding te dekken uit de door het rijk beschikbaar gestelde gelden voor lokale en culturele instellingen.
4. De raad hierover te informeren