Bezwaar maken

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of bezwaar maken in uw geval mogelijk is. Bezwaar maken tegen een besluit doet u per brief binnen 6 weken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland.

Benodigde gegevens

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Het zaaknummer dat boven ons besluit staat
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u naar onderstaand adres of geeft u af bij het gemeentehuis in Sellingen 

Gemeente Westerwolde
T.a.v. secretaris commissie bezwaarschriften
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Behandeling bezwaar

  • Uw bezwaarschrift wordt behandeld door de secretaris van de bezwarencommissie. Als uw bezwaar ontvankelijk wordt verklaard, nodigt een bezwarencommissie u uit om uw bezwaar toe te lichten
  • De bezwarencommissie brengt vervolgens advies uit aan het betreffende bestuursorgaan (de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad). Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar
  • U krijgt een brief met het besluit op uw bezwaar. Dit gebeurt meestal binnen 18 weken, gerekend vanaf de verzenddatum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar dan kunt u mogelijk een beroepschrift indienen

Oneens met besluit op uw bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan, meestal bij de Rechtbank Noord Nederland. Dit moet meestal binnen 6 weken. Hoe dit precies werkt, leest u in het besluit op bezwaar dat u van de gemeente hebt ontvangen.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening.

Kosten

Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De voorzieningenrechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.