Zonneparken en kleine windmolens

Wilt u weten wat het standpunt is van de gemeente Westerwolde over zonneparken en kleine windmolens? In onderstaande beleidsnotitie hebben we uitgewerkt hoe we om willen gaan met wind- en zonneenergie in de gemeente Westerwolde. Tijdens 3 inloopavonden konden inwoners hierover meedenken, met deze informatie hebben wij een visie geformuleerd.

In de raadsvergadering van 20 maart 2019 is de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens Gemeente Westerwolde vastgesteld. In de notitie zijn uitgangspunten opgenomen voor het ontwikkelen voor zonneparken en kleine windmolens (tot 15 meter). De notitie is een uitwerking van het visiedocument 'Westerwolde samen verduurzamen'.

Daarnaast zijn we bezig met planvorming voor andere concrete duurzaamheidsprojecten. Denk bijvoorbeeld aan verduurzamen van woningen en bedrijven.

Samen met de omgeving

De gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat omwonenden uitgebreid betrokken worden bij het thema duurzaamheid, omdat dit van grote impact is op de samenleving en landschap. Bij het opstellen van de visie duurzaamheid en ook voor de notitie zijn verschillende bijeenkomsten gehouden voor inwoners. Ook is de gemeente in gesprek geweest met verschillende belangrijke partijen zoals LTO, natuur en milieufederatie, provincie Groningen, ondernemers en energiecoöperaties. Bij de uitvoering van de projecten zal het niet anders zijn; draagvlak en participatie staan centraal bij de energietransitie.