Voorzichtig financieel beleid voor Westerwolde in 2020

15 oktober 2019
Overzicht met alle inkomsten en uitgaven 2020
De gemeente Westerwolde moet 1,5 miljoen euro bezuinigen om de begroting sluitend te maken. De bezuinigingsmaatregelen waren in juli al aangekondigd in de Kadernota. Uit de septembercirculaire blijkt dat er wat extra financiële ruimte komt. Hoe daarmee wordt omgegaan wordt eerst met de gemeenteraad besproken, voordat het college van burgemeester en wethouders met concrete voorstellen komt. Daarnaast laat de tweede bestuursrapportage 2019 een minder groot tekort zien dan aanvankelijk geraamd.

Het financieel perspectief van de gemeente Westerwolde voor de komende jaren vraagt nog steeds om een voorzichtig en uitgebalanceerd financieel beleid. Er is een tekort op het sociaal domein en het ruimtelijk domein vraagt om grote investeringen. De rijksuitkeringen zijn grillig en onzeker en kennen een grote fluctuatie. Waar in mei nog rekening gehouden moest worden met grote tekorten, blijken deze tekorten in september iets lager uit te vallen.

Nader richting geven aan herindelingsprioriteiten

Sinds de herindeling van Bellingwedde en Vlagtwedde tot de gemeente Westerwolde nu bijna twee jaar geleden, is er veel werk verzet in het kader van harmonisatie van beleid en processen en bezuinigingsoperaties. Het komende jaar zal meer in het teken staan van het nader richting geven aan herindelingsprioriteiten met inachtneming van de beperkte financiële kaders. De gedefinieerde uitgangspunten hierbij zijn taakvolwassenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking waarbij de inwoner centraal staat. De gemeente Westerwolde ziet de uitdagingen waar zij voor staat met vertrouwen tegemoet.

De begroting voor 2020, het voorstel met ombuigingsmaatregelen en de tweede bestuursrapportage worden op 13 november ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Overzicht met alle inkomsten en uitgaven 2020