Verlenging veiligheidsrisicogebied en publiek cameratoezicht Ter Apelervenen mei 2023

De burgemeester van Westerwolde; Gelet op: het bepaalde in artikel 151b en artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2:76 en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020 en artikel 3 en artikel 13 van de Politiewet 2012;

Overwegende dat:

 • In het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel (hierna: aanmeldcentrum) en in het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna opvangcentrum) sprake is geweest van een bovengemiddelde instroom en een stagnerende uitstroom van asielzoekers, waardoor het aantal asielzoekers dat maximaal op het terrein mag verblijven of per modaliteit is overschreden
 • Gezien het actuele beeld over de opvang en de onzekere prognose er ernstige zorgen zijn of het de Nederlandse Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat lukken om voldoende plek te realiseren 
 • De recente hoge instroom en de wisselende groepen personen van verschillende herkomst, onder asielzoekers hebben geleid tot irritaties en spanningen richting het COA en de IND en tussen asielzoekers onderling en al meerdere malen hebben geleid tot conflicten, confrontaties, fikse vechtpartijen met steekwapens en gewonden en aanhoudingen
 • Door de aanwezigheid van wapens de openbare orde is verstoord, dan wel bestaat er ernstige vrees voor het ontstaan daarvan op het terrein aan de Ter Apelervenen aan de voorzijde van het aanmeldcentrum in Ter Apel
 • Sinds de invoering van het veiligheidsrisicogebied meerdere keren wapens in beslag zijn genomen
 • De sfeer binnen en buiten het terrein en in het dorp grimmig en gespannen is, geregeld vinden er incidenten plaats binnen en buiten het terrein
 • Regelmatig inzet van de politie of medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente nodig is dan wel ingrijpen door andere organisaties
 • Bij de staatssecretaris is aangedrongen op een betere spreiding van overlastgevers en dit structureel te doen
 • Op basis van de instroomprognose er sprake is van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde die noopt tot ingrijpen
 • De burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020 kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde
 • Cameratoezicht nuttige en bruikbaar is voor de politie bij de handhaving van de openbare orde
 • Het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met andere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde
 • De burgemeester, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, de periode vast stelt waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de met de camera’s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken
 • Op basis van de Wet politiegegevens de korpschef van de politie de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden is
 • De verwerking van de beelden moet voldoen aan de eisen van de Wet politiegegevens
 • De camerabeelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen 
 • Het belang van handhaving van de openbare orde zwaarder weegt dan het individuele belang
 • De duur van deze aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel moet zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel
 • Het cameratoezicht en het veiligheidsrisicogebied bijdragen aan het verhogen van de veiligheid van gebruikers van het gebied en van medewerkers met een publieke functie die werkzaam zijn in het gebied
 • Dit besluit eerder kan worden ingetrokken als het cameratoezicht of het veiligheidsrisicogebied niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde

Besluit het volgende:

 • Na overleg met de officier van justitie en gehoord hebbende de politie, als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012, op 19 april 2023
 • Het besluit: verlenging van het veiligheidsrisicogebied en het publiek cameratoezicht Ter Apelervenen mei 2023 vast te stellen onder de navolgende artikelen;

Artikel 1
Als gebied aan te wijzen:
Het gebied gelegen tussen de rotonde Ter Apelervenen/Nulweg en de westelijke rotonde Ter Apelervenen/A.G. Wildervanckweg en de westelijke gemeentegrens, zoals in de bijlage bruinachtig gearceerd, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020 en voor cameratoezicht als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020.

Artikel 2
1: De camera’s 7 dagen in de week en 24 uur per dag in gebruik zijn.
2: Camerabeelden die zijn opgenomen worden bekeken en gebruikt als er calamiteiten of incidenten hebben plaatsgevonden.
3: Camerabeelden live uitgekeken kunnen worden tussen 12:00 uur en 24:00 uur of bij calamiteiten of incidenten op andere tijdstippen.
4: De opgenomen beelden ten hoogste 28 dagen worden bewaard.

Artikel 3
1: Dit besluit treedt op 1 mei 2023 in werking en is geldig tot 1 september 2023.
2: Dit besluit wordt aangehaald als: verlenging van het veiligheidsrisicogebied en het publiek cameratoezicht Ter Apelervenen mei 2023.

Dagtekening: 20 april 2023

Burgemeester van de gemeente Westerwolde,


Jaap Velema
burgemeester 

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
•    uw naam en uw adres;
•    de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
•    de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het besluit. Wilt u het kenmerk boven deze brief vermelden?
•    de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit;
•    uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen zes weken na publicatie van dit besluit, naar de burgemeester van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige 
voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, 
Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Veiligheidsrisicogebied van boven
Luchtfoto veiligheidsrisicogebied