Financiële raadsvergadering 7 juli 2021

Online
woensdag 7 juli - 19.00 uur
  1. Opening
  2. Mededelingen voor raad en college
  3. Vragenronde voor raadsleden
  4. Vaststellen agenda
  5. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde onderwerpen
  6. Jaarstukken 2020 gemeente Westerwolde
  7. Het houden van Algemene Beschouwingen (op basis van de kadernota)
  8. Eerste bestuursrapportage 2021
  9. Sluiting