Raadsvergadering 30 juni 2021

Online
woensdag 30 juni - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen voor raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Verantwoording Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
 5. Vaststellen agenda
 6. Vaststellen verslag raadsvergadering 2 juni 2021
 7. Ingekomen stukken
 8. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 9. Bestemmingsplan Buitengebied Tweekarspelenweg 3 Blijham (afhamerpunt)
 10. Internationaal Beleid (afhamerpunt)
 11. Gemeenschappelijke regelingen: kennisnemen en het eventueel indienen van een zienswijze op de financiële stukken van:
  1. Publiek Vervoer (afhamerpunt)
  2. Veiligheidsregio (afhamerpunt)
  3. Wedeka (afhamerpunt)
  4. Afeer (afhamerpunt)
 12. Evaluatie PMD (bespreekpunt)
 13. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio: actualisatie begroting 2021 en concept begroting 2022 (bespreekpunt)
 14. Motie vreemd aan de orde van de dag pilot versoberde opvang spoor 2
 15. Motie vreemd aan de orde van de dag agendering aankoop centrumgebouw Parc Emslandermeer en beschikbaar stellen krediet STUW
 16. Sluiting