Raadsvergadering 2 juni 2021

Online
woensdag 2 juni - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen voor raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Verantwoording Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
 5. Vaststellen agenda
 6. Vaststellen verslag raadsvergadering 21 en 29 april 2021
 7. Ingekomen stukken
 8. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 9. Regionale Energie Strategie Groningen (RES 1.0) (afhamerpunt)
 10. Kredietaanvraag vervanging bruggen Vesting Bourtange (afhamerpunt)
 11. Herbenoeming leden adviesraad Sociaal Domein (bespreekpunt)
 12. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2021-2031 (bespreekpunt)
 13. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Tweekarspelenweg Blijham (bespreekpunt)
 14. Strategische visie vrijetijdseconomie Oost-Groningen en visie vrijetijdseconomie Westerwolde (bespreekpunt)
 15. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen: ontwerpbegroting 2022 (bespreekpunt)
 16. Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg: ontwerpbegroting 2022, begrotingswijziging 2021 en jaarrekening 2020 (bespreekpunt)
 17. Gemeenschappelijke regeling Wedeka: 1e begrotingswijziging 2021 (bespreekpunt)
 18. Motie vreemd aan de orde van de dag - Tijdelijk intensiveren opruimen losse PMD-zakken bij containers
 19. Sluiting