Raadsvergadering

Online
woensdag 9 december - 20.00 uur

Kijk mee via het Youtube kanaal van de gemeente Westerwolde

Luister mee via Radio Westerwolde  (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www.radiowesterwolde.nl

Eventuele bijlagen kunt u vinden bij de commissievergadering van 18 november 2020

Nieuwe bijlagen zijn toegevoegd. De nummering van de nieuwe bijlagen sluiten aan bij de nummering van de commissievergadering.

 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 28 oktober 2020 en 4 november 2020
 6. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Harmonisatie afspraken tennisverenigingen
 9. Vaststellen bestemmingsplan "Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven"
 10. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Groningen
 11. Omgevingsvisie Westerwolde
 12. Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen
 13. Bestemmingsplan Buitengebied Wedderstraat 52 Veele
 14. Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's
 15. Actualisatie begroting 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Groningen
 16. Lokale veiligheidsprioriteiten 2021
 17. Sluiting