Commissievergadering

Online
woensdag 25 november - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. A. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. B. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Toekomst zwembaden gemeente Westerwolde
 6. Belastingen en leges
  1. A. Legesverordening
  2. B. Verordening afvalstoffenheffing
  3. C. Verordeningen toeristen- en watertoeristenbelasting
  4. D. Verordening rioolheffing
  5. E. Verordening onroerende-zaakbelastingen
  6. F. Verordening forensenbelasting
 7. Water en Riolering Plan (WRP 2021-2025); Subsidieregeling afkoppelen hemelwater
 8. Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater
 9. Septembercirculaire 2020
 10. Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (doorgeschoven commissie 18/11/20)
 11. Actualisatie begroting 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Groningen (doorgeschoven commissie 18/11/20)
 12. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Groningen (doorgeschoven commissie 18/11/20)
 13. Lokale veiligheidsprioriteiten 2021 (doorgeschoven commissie 18/11/20)
 14. Sluiting