Financiële commissievergadering 21 oktober

Online
woensdag 21 oktober - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
  1. Burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Bestuursrapportage
 6. Programmabegroting 2021 gemeente Westerwolde
 7. Sluiting