Financiële commissievergadering 17 juni 2020

Online
woensdag 17 juni - 20.00 uur
  1. Opening
  2. Mededelingen voor raadscommissie en college
  3. Vaststellen agenda
  4. Spreek- en spreekrecht
    1. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
    2. Spreekrecht voor commissieleden
  5. Jaarstukken 2019 gemeente Westerwolde
  6. Sluiting