Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 22 januari - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 13 november 2019 en 18 december 2019
 6. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Nota grondbeleid 2020-2024
 9. Vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS buitengebied provincie Groningen
 10. Lokale veiligheidsprioriteiten 2020
 11. Benoeming lid adviesraad Sociaal Domein
 12. Controle protocol 2019
 13. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. zonnepark te Sellingerbeetse
 14. Marktverordening Westerwolde 2020
 15. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Westerwolde 2020
 16. Vaststellen van de financiƫle verordening 2020
 17. Verordening maatschappelijke participatie
 18. Wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Afeer en statuut
 19. Instemmen met uittreedsom en dekking uittreedsom GR VKB
 20. Sluiting