Commissievergadering

Sellingen
woensdag 8 januari - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen voor raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
  1. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 27 november 2019
 6. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. zonnepark te Sellingerbeetse
 7. Nota grondbeleid 2020-2024
 8. Ontwerp omgevingsvisie Westerwolde
 9. Vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS buitengebied provincie Groningen
 10. Marktverordening Westerwolde 2020
 11. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Westerwolde 2020
 12. Lokale veiligheidsprioriteiten
 13. Vaststellen van de financiele verordening 2020
 14. Verordening maatschappelijke participatie
 15. Wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Afeer en statuut
 16. Instemmen met uittreedsom en dekking uittreedsom GR VKB
 17. Sluiting