Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 6 november - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 25 september 2019
 6. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Verordening jeugdhulp
 9. Verordening voorziening huisvesting onderwijs
 10. Onttrekking weggedeelte Winschoter Hogebrug aan het openbaar verkeer
 11. Verordening hoorcommissie bestemmingsplannen
 12. Verordening liggelden Woonschepen
 13. Verordening watertoeristenbelasting
 14. Wegsleepverordening
 15. Voordracht nieuwe leden Raad van Toezicht SOOOG
 16. Concept regionaal beleidsplan Veiligheidsregio
 17. Onderzoek zwembad Parc Emslandermeer
 18. Politiebureau Ter Apel
 19. Sluiting