Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 25 september - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Benoeming wethouder
 3. Benoeming raadslid
 4. Mededelingen voor raad en college
 5. Vragenronde voor raadsleden
 6. Vaststellen agenda
 7. Vaststellen verslag raadsvergadering 3 en 10 juli 2019
 8. Ingekomen stukken
 9. Langetermijnagenda; afdoeningsvoorstellen
 10. Beleidskader aanpak specifieke doelgroepen
 11. Bestemmingsplan Ecodorp
 12. Jaarrekening en jaarverslag Stichting Vesting Bourtange
 13. Beleidsplan bomen
 14. Welstandsnota
 15. Stand van zaken herindelingskrediet en voorstel 2019
 16. Uittreden gemeenschappelijke regeling SOZOG
 17. Aanpassing meerjarenraming concept-begroting 2020 GR Afeer/aanpassing GR Afeer
 18. Beleidsvisie Sociaal Domein
 19. Vaststellen startdocument RES
 20. Sluiting