Commissievergadering

Sellingen
woensdag 4 september - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
  1. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.
  2. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 12 en 19 juni 2019
 6. Beleidsvisie Sociaal Domein
 7. Beleidskader aanpak specifieke doelgroepen
 8. Bestemmingsplan Ecodorp
 9. Jaarrekening en jaarverslag Stichting Vesting Bourtange 2018
 10. Beleidsplan bomen
 11. Welstandsnota
 12. Vaststellen startdocument RES
 13. Stand van zaken herindelingskrediet en voorstel 2019
 14. Uittreden gemeenschappelijke regeling SOZOG
 15. Aanpassing meerjarenraming concept-begroting 2020 GR Afeer/aanpassing GR Afeer
 16. Sluiting