Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 3 juli - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen voor raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 15 mei en 29 mei 2019
 6. Ingekomen stukken
  Bijlage: 
 7. Langetermijnafgenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Westerwolde
 9. Verordening op de Raadscommissie
 10. Verordening hoorcommissie
 11. Archiefverordening
 12. Nota kostenverhaal (vastgoed)
 13. Harmonisatie tarieven binnensportaccommodaties 2020
 14. Gemeenschappelijke regelingen
  1. A. Jaarstukken 2018, gewijzigde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank
  2. B. Concept begroting 2020 en jaarrekening 2018 SOZOG
  3. C. Concept begroting 2010 PG&Z
  4. D. Concept begroting 2020 Afeer
  5. E. Jaarstukken Wedeka Bedrijven
  6. F. Wijziging gemeenschappelijke regeling PG&Z
 15. Benoeming voorzitter raadscommissie/plv. voorzitter raad
 16. Benoeming lid adviesraad Sociaal Domein
 17. Sluiting