Financiële commissievergadering

Sellingen
woensdag 19 juni - 20.00 uur
  1. Opening
  2. Mededelingen raadscommissie en college
  3. Vaststellen agenda
  4. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  5. Bestuursrapportage
  6. Jaarrekening 2018 gemeente Westerwolde
  7. Sluiting