Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 29 mei - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 10 april 2019 en 24 april 2019
 6. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Begroting Stichting Vesting Bourtange 2019
 9. Klachtenregeling Westerwolde
 10. Herbenoeming lid RvT OVO Vlagtwedde
 11. Delegatiebesluit Westerwolde
 12. Uitvoeringsprogramma Westerwolde Samen Verduurzamen
 13. Harmonisatie inzet logopedie
 14. Oprichting Stichting Welzijn Westerwolde
 15. Gemeenschappelijke regelingen:
  1. A. Gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer en jaarverantwoording
  2. B. Concept jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 ODG
  3. C. Harmonisatie schuldhulpverlening/Uittreding GR VKB
  4. D. Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Groningen
 16. Sluiting