Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 20 maart - 20.00 uur
 1. Opening.
 2. Mededelingen voor raad en college.
 3. Vragenronde voor raadsleden.
 4. Vaststellen agenda.
  1. Vaststellen agenda.
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 16 januari en 6 februari 2019.
  1. Vaststellen verslag raadsvergadering 16 januari 2019.
  2. Vaststellen verslag raadsvergadering 6 februari 2019.
 6. Ingekomen stukken.
  1. Ingekomen stukken.
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen.
  1. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen.
 8. Bouwverordening gemeente Westerwolde.
  1. Bouwverordening gemeente Westerwolde.
 9. Regionaal prestatiekader RWLP 2018-2023 Oost Groningen en Woonvisie Westerwolde 2019-2024.
  1. Regionaal prestatiekader RWLP 2018-2023 Oost Groningen en Woonvisie Westerwolde 2019-2024.
 10. Uitvoeringsplan 2019 nota OOR.
  1. Uitvoeringsplan 2019 nota OOR.
 11. Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning.
  1. Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning.
 12. Uitvoeringsplan omgevingswet en toekennen budget voor opstellen omgevingsvisie.
  1. Uitvoeringsplan omgevingswet en toekennen budget voor opstellen omgevingsvisie.
 13. Gemeenschappelijke regelingen.
  1. Wedeka: wijziging regeling.
  2. PG en Z: zienswijzen op ontwerpwijziging begroting 2019 e.a.
 14. Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde.
  1. Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde.
 15. Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens.
  1. Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens.
 16. Sluiting.