Commissievergadering

Sellingen
woensdag 27 februari - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
  1. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.
  1. Reglement van Orde
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 16 januari 2019
  1. Vaststellen verslag commissievergadering 16 januari 2019
 6. Bouwverordening gemeente Westerwolde
  1. Bouwverordening gemeente Westerwolde
 7. Regionaal prestatiekader RWLP 2018-2023 Oost Groningen en Woonvisie Westerwolde 2019-2024
  1. Regionaal prestatiekader RWLP 2018-2023 Oost Groningen en Woonvisie Westerwolde 2019-2024
 8. Uitvoeringsplan 2019 Nota OOR
  1. Uitvoeringsplan 2019 Nota OOR
 9. Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
  1. Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
 10. Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning
  1. Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning
 11. Uitvoeringsplan omgevingswet en toekennen budget voor opstellen omgevingsvisie
  1. Uitvoeringsplan omgevingswet en toekennen budget voor opstellen omgevingsvisie
 12. Gemeenschappelijke regelingen:
  1. GR Wedeka; wijziging regeling
  2. GR PG en Z: zienswijzen op ontwerpwijziging begroting 2019 e.a.
 13. Sluiting