Tijdelijke verkeersmaatregelen Barlagerachterweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten ten behoeve van diverse spring- en dressuurwedstrijden in de Manege aan de Barlagerachterweg door LR & PC De Woudruiters de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen.

Tijdelijke wegafsluiting van de Barlagerachterweg tussen de Badweg en de Laan van Westerwolde voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de volgende momenten:

  • 9 december 2018 (springwedstrijd) van 8 – 20 uur
  • 26 januari 2019 (dressuurwedstrijd) van 8 – 20 uur
  • 27 januari 2019 (dressuurwedstrijd) van 8 – 20 uur
  • 10 februari 2019 (springwedstrijd) van 8 – 20 uur

Een en ander wordt ter plaatse kenbaar gemaakt door plaatsing van stremhekken met bord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990. Het verkeer wordt op deze momenten op de Barlagerachterweg tijdelijk geregeld met verkeersregelaars. Met politie en LR & PC De Woudruiters is overleg gevoerd over de verkeersmaatregelen. De vrije doorgang voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en aanwonenden Barlagerachterweg 2 en 3 en hun bezoek wordt tijdens de wedstrijden gegarandeerd.

Ter inzage

Het betreffende verkeersbesluit met alle daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 26 september 2018 voor een periode van 6 weken (tot en met 7 november 2018) gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Sellingen en is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • Uw naam en uw adres
  • De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
  • De datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het besluit. Wilt u het kenmerk boven deze brief vermelden?
  • De motivering waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, naar het college van burgemeester en wethouders.

Voorlopige voorziening

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht, dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u beschikt over een DigiD kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.