Openbare hoorzitting

12 juli 2018
Enige tijd geleden heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Tweekarspelenweg 3 Blijham ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om het ter plaatse gevestigde melkveebedrijf uit te breiden. Tijdens de terinzagelegging is een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Tijdens een hoorzitting op dinsdag 17 juli a.s. om 20.00 uur wordt de indiener van de zienswijze in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze mondeling toe te lichten. Degene die verzocht heeft om de vaststelling van het bestemmingsplan wordt in de gelegenheid gesteld mondeling op de zienswijze te reageren. De hoorzitting is openbaar. Een ieder is van harte welkom om de hoorzitting bij te wonen. De hoorzitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Wedde , Hoofdweg 2.