Extra ondersteuning bij laag inkomen

Heeft u weinig inkomen en vermogen? Dan heeft de gemeente drie regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken: bijzondere bijstand, participatieregeling en de individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen

Om een van de regelingen aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in en voegt u het volgende bij:

 • Kopie van uw identiteitskaart of paspoort (indien van toepassing ook van uw partner)
 • Recent bewijs van uw inkomen
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Overzicht schulden
 • Gegevens eigen woning of huurwoning
 • Gegevens overig vermogen/bezittingen
 • Relevante nota's

Stuur uw ondertekend aanvraagformulier met de benodigde bijlagen naar gemeente@westerwolde.nl of naar:

Gemeente Westerwolde
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Regelingen en voorwaarden

Bijzondere bestand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand, voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 21 jaar en voert een zelfstandig huishouden eventueel met een partner
 • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • U vraagt aan voor dat u de kosten maakt
 • Kosten die in aanmerking komen: maaltijdvoorziening, eigen bijdrage voor noodzakelijke kinderopvang, rechtshulp, bewindvoering, eigen bijdrage personenalarmering, extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap
 • Kosten die niet in aanmerking komen: huur, energielasten, telefoonkosten, een nieuwe wasmachine of meubels.  Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen
 • Ziektekosten, tandartskosten komen niet in aanmerking. U bent goed verzekerd met de collectieve zorgverzekering bij Menzis.
Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 januari 2020 Bedrag              
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd € 1570,95       
Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd € 1099.67
Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1666,17
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1229,18

Participatieregeling

U kunt mogelijk een vergoeding krijgen voor een abonnement op de krant, bibliotheek, internet of voor entreegelden voor de bioscoop of dierentuin. Dit geldt ook voor uw inwonende kinderen, tot 18 jaar. Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 21 jaar en voert een zelfstandig huishouden eventueel met een partner
 • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • Vergoeding wordt gegeven voor plaatselijke- en regionale voorzieningen zoals abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen
 • U kunt 1x per kalenderjaar aanvragen (€ 120 per persoon) en alleen over het lopend jaar

Individuele inkomenstoeslag

Als u geen zicht op een hoger inkomen? Dan kunt u mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen, hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Uw besteedbaar inkomen was de afgelopen 3 jaar niet meer dan 110% van de toen geldende bijstandsnorm
 • Er is geen vooruitzicht op inkomensverbetering
 • Er is in voorafgaande periode van 12 maanden geen inkomenstoeslag verleend
 • Studenten met een studiefinanciering komen niet in aanmerking
 • De individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar 40% van het nettobedrag van de voor die personen van toepassing zijnde bijstandsnorm

Aanvraag bijzondere bijstand voor kosten bewind, mentorschap of curatele

In principe dient elk jaar een nieuwe aanvraag bijzondere bijstand te worden gedaan voor deze kosten. De aanvraag is tijdig als de kosten nog niet ouder zijn dan 2 maanden.

Uitzondering:

Een nieuwe aanvraag hiervoor is niet nodig indien het een cliënt betreft met een lopende bijstandsuitkering, waarbij de bijzondere bijstand voor deze kosten in een eerdere beschikking doorlopend is toegekend. In dat geval volstaat een nieuwe nota. In deze afgegeven beschikking is ook genoemd dat de bijzondere bijstand wordt toegekend zolang als de kosten zich voordoen en de cliënt een uitkering ontvangt van onze gemeente.

Moeite met aanvragen

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.